top of page

ALGEMENE

VOORWAARDEN

Dankers Pennino Advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende advocaten. Een overeenkomst komt tot stand tussen de met naam genoemde advocaat en de cliënt, waarbij de cliënt de geadresseerde is van de opdrachtbevestiging, althans die met name wordt genoemd in de opdrachtbevestiging. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht en/of lastgeving tussen de cliënt en de advocaat.

Opdracht

De advocaat is gehouden de opdracht deugdelijk vast te leggen met daarin, voor zover al mogelijk, weergegeven de vordering van de cliënt, de feitelijke grondslag en de benadering van de juridische grondslag. De advocaat geeft hierbij een inschatting van de haalbaarheid, alsmede financiële gevolgen van de opdracht en een plan van aanpak.

De cliënt is gehouden de opdrachtbevestiging te controleren en binnen een week na ontvangst deze aan te vullen c.q. te verbeteren. Alsdan geldt als uitgangspunt de opdrachtbevestiging, zoals die is vastgelegd door de advocaat of nadien schriftelijk is aangepast.

 

Tot het moment van de bevestiging van de opdracht, geldt enkel de verbintenis van de advocaat te onderzoeken of er termijnen voor de cliënt dreigen te verlopen op basis van door de cliënt verstrekte stukken.

Uitvoering

De advocaat verbindt zich de opdracht uit te voeren, zoals dat een redelijk advocaat betaamt en hierbij de geldende gedragsregels in acht te nemen.

 

De cliënt is gehouden de advocaat op de hoogte te brengen en te houden van, voor de opdracht van belang zijnde feiten. De advocaat informeert de cliënt steeds en tijdig de ontwikkelingen in de opdracht en zal tijdig met de cliënt overleggen over zittingen en in te dienen stukken. Ook de cliënt zal de advocaat gevraagd en ongevraagd op de hoogte houden van de ontwikkelingen in zijn zaak. Uit pragmatisch oogpunt wordt primair middels email gecorrespondeerd.

 

De aansprakelijkheid als gevolg van een fout in de uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot de situatie waarin en tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de advocaat.

Financieel

De advocaat zal nauwgezet de verrichtingen in het dossier bijhouden en vooraf de financiële gevolgen van een overeenkomst vastleggen.
Ingeval van facturering op tijdbasis legt de advocaat verrichtingen vast per 6 minuten of in geval van correspondentie per 10 minuten. De cliënt is gehouden binnen twee weken na ontvangst van een specificatie aan te geven of hij het hiermee oneens is. Zonder dat, geldt tussen partijen de aldus opgestelde tijdlijst.

Partijen onderzoeken de mogelijkheid voor gefinancierde rechtsbijstand en de cliënt is gehouden de advocaat te verwittigen indien zijn financiële situatie zich wijzigt.


Voor facturen geldt een betalingstermijn van twee weken gerekend vanaf de factuurdatum. Cliënt zal eventuele bezwaren tegen een factuur binnen twee weken melden.

Een advocaat is niet gehouden een procedure aanhangig te maken of zich voor de cliënt te stellen in een procedure indien het hiermee samenhangende griffierecht door de cliënt niet, dan wel niet tijdig is betaald.

Dankers & Pennino Advocaten maakt geen gebruik van een Stichting Beheer Derdengelden. In verband met de uitoefening van onze praktijk ontvangen wij geen derdengelden en is ons kantoor om die reden vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben.

Geschillen

Bij een geschil van mening over het uitvoeren van de opdracht en de kwaliteit daarvan, overleggen partijen eerst met elkaar. Bij gebreke van overeenstemming zal een kantoorgenoot worden ingeschakeld om partijen tot elkaar te brengen.

 

In het geval van een blijvend geschil kan de cliënt het geschil voorleggen naar eigen voorkeur aan de deken, de geschillencommissie advocatuur of de burgerlijke rechter.

Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst van opdracht en/of lastgeving is Nederlands recht van toepassing.

Specialisaties

Copyright: Dankers & Pennino Advocaten

Website: Weijenberg.Communicatie

bottom of page