top of page

PRIVACY

STATEMENT

Dit privacy statement is van toepassing op alle diensten en werkzaamheden die door en namens Dankers & Pennino Advocaten worden uitgevoerd.

 

In het onderstaande privacy statement vindt u de algemene informatie over de manier waarop Dankers & Pennino Advocaten met alle persoonsgegevens omgaat. Tevens vindt u hierin de rechten die u hierin als betrokkene heeft.

 

Dankers & Pennino Advocaten verwerkt tijdens haar dienstverlening persoonsgegevens van haar cliënten en haar relaties. Dankers & Pennino Advocaten realiseert zich dat de bescherming van persoonsgegevens van cliënten en relaties van zeer groot belang is. Wij hechten er derhalve aan om de vertrouwelijkheid van alle persoonsgegevens te beschermen.

 

De verwerkingsverantwoordelijke

Dankers & Pennino Advocaten is een samenwerkingsovereenkomst tussen de advocaten. Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is resp. 14094666 voor mr. Dankers en 68382227 voor mr. Pennino.

 

Pennino Advocaten heeft één kantoorlocatie aan de Bekkerweg 1 te (6411 EG) Heerlen. Van zowel cliënten als relaties ontvangen wij persoonsgegevens, reden waarom wij verwerkingsverantwoordelijke zijn in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Indien u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens binnen Dankers & Pennino Advocaten kunt u zich wenden tot de heer mr. R. Pennino, die gelden zal als degene die belast is met de functie van privacy officer in de zin van de AVG.

 

Welke gegevens verwerkt Dankers & Pennino Advocaten?

Wij verwerken de gegevens van onze cliënten, hetgeen betekent dat wij naam, adres, woonplaats en contactgegevens verwerken, maar ook de geboortedatum en bankrekeningnummer. Omdat wij in voorkomend geval ook dienen te beschikken over het BSN van cliënten, worden die gegevens onder omstandigheden ook verwerkt.

 

In het kader van de aanvraag van gefinancierde rechtsbijstand dienen wij ook te beschikken over de persoonsgegevens van een eventuele partner van desbetreffende cliënt, tevens bestaande uit naam, adres, woonplaats, geboortedatum en BSN. Die gegevens worden louter gevraagd met als doel de aanvraag van de gefinancierde rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Naam, adres en contactgegevens van cliënten hebben wij nodig om contact te kunnen hebben onderhouden met onze cliënten en om hun identiteit vast te stellen.

Voor een advocatenkantoor worden dergelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de identificatieplicht) in het leven geroepen in de Advocatenwet en de Gedragsregels die gelden voor advocaten. Omdat wij voor cliënten dossiers behandelen, komen wij vaak ook te beschikken over nadere persoonsgegevens van de betreffende cliënt, zoals daar zijn medische gegevens, gegevens over de door hun beleden godsdienst, strafrechtelijke gegevens en andere soorten gegevens, die in het kader van de belangenbehartiging door de cliënt aan ons ter beschikking worden gesteld en ook noodzakelijk zijn om de zaak te kunnen behandelen. Voor het opvragen van medische informatie wordt een daartoe opgestelde machtiging door de cliënt ondertekend.

In sommige gevallen zullen wij gegevens ook met derden moeten delen. Bijvoorbeeld indien een gerechtelijke procedure moet worden opgestart, alsdan zal een processtuk bijvoorbeeld aan een deurwaarder worden toegezonden, aan een rechtbank en aan een tegenpartij of andere belanghebbende. Dat geschiedt altijd pas na toestemming van de cliënt en wordt in het dossier vastgelegd.

Personeelsadministratie

Bij Dankers & Pennino Advocaten is één personeelslid in dienst. Voor dit personeelslid wordt een personeelsadministratie bijgehouden. Tevens wordt er een arbeidsrechtelijk dossier aangehouden van alle interacties tussen werkgever en werknemer. Tot het betreffende personeelsdossier hebben slechts de advocaten toegang.

Dankers & Pennino Advocaten werven zelf personeel. Bij ontvangst van een sollicitatieschrijven, wordt de sollicitant daarover geïnformeerd en de gegevens vernietigd.

 

Verwerkers

Dankers & Pennino Advocaten verricht haar werkzaamheden voor een groot deel vanuit haar beschermde digitale omgeving. Dat doet zij middels contracten met ICT-leveranciers. Met de betreffende leveranciers zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten, waarin die ICT-leveranciers zich tevens conformeren aan de verplichtingen uit de AVG.

 

Wettelijke bewaartermijnen

Dankers & Pennino Advocaten bewaart haar gegevens conform de wettelijke bewaartermijnen. Dankers & Pennino Advocaten zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan voor het doel waarvoor ze worden verwerkt, hetgeen van geval tot geval kan verschillen voor de personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken.

Uw rechten als betrokkene in de zin van de AVG

U heeft, als die betrokkene, recht op inzage in de betreffende gegevens die wij verwerken. Wij dienen u bij het indienen van een dergelijk verzoek wel te kunnen identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Wij zullen normaal gesproken inzage geven in de van u verwerkte persoonsgegeven, reden waarom wij dat hebben gedaan, tevens inzage geven aan wie die gegevens in het kader van de dienstverlening zijn verstrekt, en voor welke duur die persoonsgegevens zullen worden bewaard. Slechts indien onze wettelijke geheimhoudingsplicht in de weg staat aan het verstrekken van gegevens, zullen wij deze niet verstrekken of slechts voor zoveel de wet ons dat toelaat.

 

Als wij gegevens verkeerd verwerkt hebben, heeft u het recht op rectificatie en kunt u daartoe een verzoek indienen. Ook in dat geval dient u zich te identificeren.

 

Tevens kunt u, als degene van wie wij persoonsgegevens hebben verwerkt, om verwijdering vragen. Er zijn een aantal gevallen waarin wij aan een dergelijk verzoek moeten voldoen, te weten:

  • als de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze werden verkregen

  • er geen toestemming van de betrokkene meer is om diens persoonsgegevens te verwerken en Dankers & Pennino Advocaten dus ook geen toestemming meer heeft die te verwerken

  • er sprake is van onrechtmatig verwerkte gegevens

  • er bezwaar wordt gemaakt tegen verwerking van de gegevens en, alle belangen afwegend, Dankers & Pennino Advocaten dat bezwaar gegrond verklaart

  • indien er een wettelijke plicht is die Dankers & Pennino Advocaten verplicht die gegevens te wissen

 

In voorkomend geval kunt u ook vragen om de gegevensverwerking te beperken, al dan niet tijdelijk.

De gegevens overdragen

De gegevens die wij verwerken kunnen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijke toestemming geeft. Daarnaast kunnen wij aan de betrokkene de gegevens overdragen op een gebruikelijke wijze, bijvoorbeeld digitaal danwel op papier.

Vragen

Ingeval van verdere vragen kunt u zich wenden tot de privacy officer van ons kantoor, de heer mr. R. Pennino

Specialisaties

Copyright: Dankers & Pennino Advocaten

Website: Weijenberg.Communicatie

bottom of page